Make your own free website on Tripod.com

 

ערב אל-ברג'יאת 'Arab al-Barjiyyat عرب البرجيّات

 

נ"צ :                              2125.2844

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שייכות לכפר-אם :           אל-מופתח'רה

מס' תושבים (1948) :       אין נתונים

תאריך נפילה :                אין נתונים

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)