Make your own free website on Tripod.com
 
תעתיק השמות באתר ודרך הגייתם
 
 
תעתיק השמות מערבית לעברית מבוסס על שיטת האותיות המקבילות כפי שנהוגה על ידי המזרחנים, למעט כמה סטיות משיטה זו כפי שיפורט להלן.

אותיות ערביות שאינן קיימות בעברית מתועתקות באופן הבא:

האות ث מתועתקת ל- ת' ונהגית כמו צמד האותיות th במילה think.
האות ج מתועתקת ל - ג' ונהגית כמו האות j .
האות خ מתועתקת ל - ח' ונהגית כמו "כ" רפה בעברית או "ח" בפי האשכנזים.
האות ذ מתועתקת ל - ד' ונהגית כמו צמד האותיות th במילה that.
האות ض  מתועתקת ל - ד (ולא צ' כפי שנהוג בשיטה המזרחנית) וניתן להגותה כמו "ד" רגילה.
האות ظ  מתועתקת ל - ט' ונהגית כמו ד' עם נטיה לכיוון הצליל "ז".
האות غ מתועתקת ל- ע' אך יש להגותה כמו "ר" בעברית-אשכנזית.

אותיות שדורשות תשומת לב מיוחדת לדוברי עברית:

ה-"ב" הערבית (ب) נהגית תמיד כ-"ב" דגושה (b) ולעולם לא כ-"ב" רפה (v).
ה-"ו" הערבית (و), כשהיא באה בתור עיצור, נהגית תמיד כמו האות האנגלית "w" ולעולם לא "v" .
ה-"ח" הערבית (ح) נהגית כ-"ח" מזרחית ולא כ-"ח" אשכנזית ויש להקפיד על כך.
ה-"ר" הערבית (ر) נהגית כ-"ר" מזרחית (מתגלגלת על הלשון) ולא כ-"ר" אשכנזית (גרונית).
ה-"צ" הערבית (ص) נהגית כמו "ס" קשה ולא כמו "צ" בעברית.
ה-"פ" הערבית (ف) היא תמיד רפה (f) .
בערבית קיים הבדל בין הגיית "ת" (ت) לבין הגיית "ט" (ط). ה-"ת" רכה יותר ואילו ה-"ט" קשה. בערבית קיים הבדל בין הגיית "כ" (ك) לבין הגיית "ק" (ق). ה-"כ", שהיא תמיד דגושה (k), נהגית כשם שהיא נהגית בעברית, ואילו ה-"ק" היא גרונית ועמוקה יותר. ההבדלים בין האותיות מקבלים משמעות גדולה יותר בשפה המדוברת, כאשר ה-"ק" הופכת בעגה העירונית ל-"א" ובעגה של הנגב ל-"ג", ואילו ה-"כ" הופכת בעגה הכפרית של השומרון ל-צ' (ch).

יש להקפיד בהגית האות "ע" כמו שצריך.

תנועות:

בשפה הערבית מקובל לכתוב שמות בכתיב חסר (ללא תנועות). כדי להקל על הקורא העברי שאינו בקיא בשמות הערביים הוספתי תנועות בשמות המתועתקים גם אם הם אינם קיימים במקור הערבי. כך למשל נכתב "אום אל-פחם" ולא "אם אל-פחם", "ג'וליס" ולא "ג'ולס", "אל-חוסיניה" ולא "אל-חסיניה", "אל-מיר" ולא "אל-מר", "מיסכה" ולא "מסכה", וכדומה.

* יש לציין כי שמות הישובים המצויינים באתר הם השמות הספרותיים, והגייתן בשפה המדוברת תהיה בד"כ שונה במקצת. כך למשל הכפר "אל-חוסיניה" יקרא "איחסניה", הכפר "אל-מע'אר" יקרא "לימע'אר", הכפר "מיסכה" יקרא "מיסכי", וכך הלאה.

שמות בגרמנית:

באתר קיימים גם כמה שמות גרמניים, שמות המושבות הטמפלריות. התעתיק מגרמנית לעברית שונה מהתעתיק מערבית לעברית.

האות "w" מתועתקת ל- "ו" ויש להגותה כמו האות "v" באנגלית.